Friday, August 12, 2022
Home MASSACHUSETTS Boston MAJISTRA WALSH ANONSE BOSTON GEN POU LI TOUNEN NAN FAZ 2 MODIFYE...

MAJISTRA WALSH ANONSE BOSTON GEN POU LI TOUNEN NAN FAZ 2 MODIFYE A TANPORÈMAN, KI VLE DI DEZYÈM ETAP NAN PLAN REPRIZ LA

Nouvo mezi ki pran pou diminye pwopagasyon KOVID-19 la epi pwoteje kapasite lopital yo.
BOSTON – Lendi 14 Desanm 2020 – Nan jefò pou diminye pwopagasyon KOVID-19 la epi jere enpak li ka genyen sou sistèm swen sante Boston an ak sèvis ki enpòtan yo, Majistra Martin J. Walsh te fè konnen jounen jodi a menm nan jou k ap Mèkredi 16 Desanm, vil Boston an ap retounen nan yon Faz 2 modifye, Dezyèm etap nan plan Repriz Massachusetts lan. Majistra ak dirijan vil yo nan Massachusetts ap mete ansanm ak Boston pou anonse nou kèk restriksyon ki sanble ak sila nan vil pa yo, tankou Arlington, Brockton, Newton, Somerville, ak Winthrop.

sanble ak sila nan vil pa yo, tankou Arlington, Brockton, Newton, Somerville, ak Winthrop.

“Malerezman, nou rive nan yon nivo kote nou pral bezwen pran bon jan mezi pou kontwole KOVID-19 nan Boston, epi byen vit, asire nou travayè lasante yo ka pran swen tout moun ki nan bezwen, se sa ” Majistra Walsh te di. “Nou kwè ke si nou redwi chans pou moun pase maladi a bay yon lòt nan zòn nou an, nou ap ka pase men nan jan viris mòtèl sa ap gaye a epi jere kapasite nou pou kenbe tout sèvis enpòtan yo disponib. Nou kontinye ap ankouraje tout moun pou pran responsabilite pèsonèl yo epi swiv machaswiv sante piblik yo pandan y ap ale nan nenpòt espas piblik oswa biznis, epi mèt biznis yo dwe bay anplwaye yo chans pou travay pandan yo lakay yo nan nivo sa posib la. Ansanm, nou ap kapab kontwole viris sa a, sove vi moun, epi vin pi fò.”

Li “Lòd ki etabli restriksyon KOVID-19 Siplemantè nan Vil Boston.” Komisyon Sante Piblik Boston an (Public Health Commisions)

Vil Boston an te nan Premye Etap Faz 3 nan plan Repriz Massachusetts la depi le 6 Jiyè 2020. Boston te temwen yon ogmantasyon ka KOVID-19 yo lakay rezidan li yo depi moman Thanksgiving lan, ak yon pousantaj 7.2 pousan moun pozitif nan tout vil la pou semèn ki te fini nan jou ki te 6 Desanm 2020 an. Semèn anvan an te gen yon pousantaj de 5.2. Pousantaj kabann pou swen entansif (ICU) san koze operasyon ki te gen granmoun sou yo nan lopital Boston yo rive 90 pousan le 10 Desanm 2020 an. Retounen nan Dezyèm etap Faz 2 modifye a ap mande pou fèmen kèk biznis ki deziyen ki nan Faz 3. Rasanbleman an prive oswa piblik pa dwe gen plis pase 10 moun si sa ta fèt andedan epi 25 moun si tout fwa li ta fèt deyò.

Endistri sa yo ki nan vil Boston an dwe fèmen soti nan jou ki Mèkredi 16 Desanm lan pandan omwen pou 3 semèn:

 • Sant espòtif yo ak klèb sante yo, ak klèb espò ki gen plizyè kote yo. Sesyon antrènman pèsonèl youn-kont-youn yo ka fèt.
 • Sal sinema
 • Mize
 • Akwaryòm
 • Enstalasyon atletik ak rekreyatif yo nan espas ki fèmen yo (sof pou timoun ki gen mwens pase 18 lane)
  • Sa pa enkli espò pwofesyonèl ak inivèsite yo. Ekip espò inivèsite yo nan vil Boston ka kontinye itilize enstalasyon rekreyatif ki nan batiman yo ak sant espòtif yo.
  • Pisin nan espas ki fèmen yo ka rete ouvè pou moun ki gen tout laj ak bon jan estrikti ki mande pou anrejistre anvan epi ki bay limit yon sèl moun nan yon liy naj.
 • Sant rekreyatif nan espas ki fèmen yo risk kontak fèb (bwat lit yo, teren antrènman yo, pis bowling yo, eskalad)
 • Vizit gide yo ak toune òganize yo (toune bis yo, vizit yo, kwazyè yo ak vizit pou gade balèn yo)
 • Sit ak espas istorik nan espas ki fèmen yo.
 • Espas pou evènman nan espas ki fèmen yo (sal rankont yo, sal bal yo, pis dans yo, sal pou pwogram prive yo, klèb sosyal yo)
 • Galri jwèt videyo yo ki fèt andedan oswa deyò epi ki sèvi ak aparèy jwèt videyo yo.

Endistri ki ap swiv la yo nan vil Boston ka rete fonksyone ak restriksyon sila yo soti nan jou ki Mèkredi 16 desanm lan pandan omwen twa semèn:

 • Espas Biwo yo ka rete ouvè ak 40 pousan kapasite yo. Nou ankouraje mèt biznis yo pou bay anplwaye yo chans pou travay pandan yo lakay yo nan nivo sa posib.
 • Koze manje nan restoran ki nan espas ki fèmen yo ka toujou fonksyone ak limit nan kantite moun yo gen k ap chita yo. Limit tan an se 90 minit pou moun rete chita a pou redui koze foul moun yo epi kwape transmisyon KOVID-19 la, yo pral veye sou sa anpil. Okenn manm yon dine pa ka rete fè plis pase 90 minit andedan yon restoran pandan okenn jou sivil. Yo entèdi aktivite oksilyè yo tankou biya, flechèt, konkou, elatriye.
  • Yo entèdi pou chita nan ba yo sof si w gen yon papye Komite Lisans Boston an ekri ki ba w apwobasyon, apre moun ki fè demann yo soumèt yon plan pou chita nan ba pou yo voye je sou li epi bay apwobasyon.
 • Klas ki fèt andedan batiman ki pa gen a wè ak espò nan da, edikasyon ak syans Lavi pou moun 18 lane oswa plis yo ka kontinye fonksyone ak yon limit 10 moun.
 • Espas evènman ki deyò moun itilize pou rasanbleman ak selebrasyon nan limit 25 moun nan yo, tankou sa ki fèt nan pak yo, rezèvasyon, ak lòt espas ki deyò ki pa antre nan lis Faz 4 la.
 • Teyat ki fèt deyò yo ak sit pou pèfòmans ki deyò yo ka kontinye fonksyone ak yon limit 25 moun.
 • Fim, televizyon ak difizyon ka kontinye fonksyone.

Manny Lopes, Prezidan ak administratè anchèf nan Sant Sante East Boston Neighborhood la te di: “Kounya menm, nou bezwen itilize chak grenn zouti nan Sante Piblik nou gen nan bwat zouti swen sante nou yo pou diminye transmisyon KOVID-19 la,” “Vaksen an se limyè nou wè nan pwent tinèl la, men sèlman paske nou gen lespwa jwenn èd pa vle di batay la gentan fini. Pandan 10 mwa, Majistra Walsh ak ekip li a te swiv done yo epi yo te aji nan enterè rezidan vil Boston yo. Mwen bat bravo pou li paske li te kontinye ak estrateji sila a epi li te rasire li te mobilize pou pote èd nan batay nou t ap fè kont KOVID-19 la.

Pou fè nou sonje, lòd Eta sila a yo toujou aplikab pou redwi transmisyon viris la:

 • Lòd pou kouvri figi nou: Li obligatwa pou mete yon mask oswa kouvri figi w ak yon twal nan espas piblik yo, kit se andedan oswa deyò, menm nan kote moun yo gen aksè pou kenbe distans 6 pye (2 mèt) youn ak lòt.
 • Lòd pou travay: tout vizitè k ap rantre nan Massachusetts, moun zòn nan k ap retounen lakay yo tou dwe:
  • Ranpli Fòm Vwayaj Massachusetts anvan yo rive, sof si yo soti nan yon Eta ki gen mwens risk Ministè Sante Piblik la (Department of Public Health) te deziye.
  • Mete tèt yo an karantèn pandan 14 jou oswa pote yon rezilta egzamen KOVID-19 negatif yo te ba li ki pa gen plis pase 72 èdtan anvan li te rive Massachusetts.
 • Konsèy Rete lakay la: moun ki rete nan Massachusetts yo resevwa konsèy pou rete lakay yo sòti 10 p.m. rive 5 a.m.

Pandan tout moman pandemi KOVID-19 la, vil Boston te kenbe angajman li te genyen an pou li pote èd li bay kominote ti biznis yo. Fon Repriz Boston, ki toujou ap resevwa aplikasyon, te mete 3.1 milyon dola la pou ede plis pase 1700 biznis nan depans yo pou yo te ouvri epi fonksyone selon machaswiv sekirite yo, epi yo toujou ap aksepte aplikasyon. An gwo, yo te distribiye anviwon 6.7 milyon dola sibvansyon san dèt bay anviwon 1850 ti biznis nan chak katye toupatou nan vil Boston an atravè Fon Soulajman pou Ti Biznis yo nan Biwo Devlopman Ekonomik la (Office of Economic Development’s Small Business Relief Fund). Mwa ki sot pase a, Vil la te mete twa nouvo fon deyò ki te bay 6.3 milyon dola ki ap ka sipòte ti biznis yo nan Boston KOVID-19 te frape yo, ki te konsantre pou soulaje yo nan lokasyon lokal komèsyal yo, pote èd bay ti biznis fanm ki sètifye, minorite a, ak veteran yo, ak sipòte restoran yo. Epi pou pote èd li bay ti biznis nan vil la, Vil Boston an te kreye yon lis founisè pou ede bizinis yo jwenn ekipman pwoteksyon pèsonèl (personal protective equipment,EPP) epi ekipman netwayaj ki obligatwa pou asire sekirite anplwaye yo ak kliyan yo pandan komès la ap reyouvri.

Vil Boston an ap gen pou li akeyi webinè nan jou ki ap Madi 15 Desanm lan pou bay machaswiv epi reponn kesyon mèt biznis ak antreprenè yo. Tout webinè sa yo ap disponib an dirèk sou paj Facebook Biwo Devlopman Ekonomik la.

Pou pote pi bon sipò bay òganizasyon yo ki pèdi sou kesyon finansye yo, pwogramasyon ki anile, epi pòt yo ki fèmen akòz KOVID-19 la, vil Boston an te etabli yon fon KOVID-19 pou yon milyon dola pou Atizana ak Lakilti, ki te bay 146 ti ak mwayèn biznis atizana ak lakilti sibvansyon pou adapte pwogram yo, espas yo, ak jan yo fonksyone. Pandan ijans sante piblik KOVID-19 la, Vil Boston an, an kolaborasyon ak Sant Atizana nan Boston te bay sibvansyon ki te egal ak anviwon 330 000 dola pou 600 atis nan kad Fon Soulajman Atis Boston yo, ki te etabli pou sipòte atis ki te pran gwo frap nan pratik kreyatif yo ak lajan yo te konn rantre nan pandemi an.

Kòmanse jodia, Lekòl Piblik Boston yo (Boston Public Schools, BPS) akeyi yon 1700 etidyan nan bezwen pou ansèyman nan sal klas atravè 28 lekòl. Etidyan ki gen priyorite nan aprantisaj fas a fas la gen ladan yo etidyan ki nan pwogram edikasyon espesyal ak etidyan ki gen edikasyon limite oswa ki pa te fini. Pou jwenn plis enfòmasyon, tanpri ale sou sit wèb bostonpublicschools.org

Pou jwenn plis enfòmasyon sou repriz Boston an, tanpri ale sou boston.gov/reopening. Pou lòt kesyon oswa pwogram, tanpri ale sou sitwèb kowonaviris la oswa rele 3-1-1, liy dirèk Boston an ki disponib 24 sou 24. Ekri BOSKOVID nan 888-777 pou resevwa mesaj alèt regilyèman ki disponib nan 11 lang.

###

- Advertisment -

LES PLUS RECENTES

Échecs / Olympiades: Le Lascahobassien Davidson Gabriel remporte le titre de Maître FIDE (Fédération Internationale d’Echecs)

Port-au-Prince - Par Gérald Bordes - Ce dimanche 7 août, grâce à sa victoire face au Togolais Tcchouka Yakini, le fils de Lascahobas, joueur...

Un haut cadre de l’Etat et son chauffeur exécutés, leurs cadavres brûlés par des gangs armés

Port-au-Prince - Par YPM - Le Directeur de l’Entreprise Publique de Promotion de Logements Sociaux et ancien Sénateur de la République, Yvon Buissereth ainsi...

Sport et Société: Jacot Football Passion rend hommage au sénateur et chroniqueur sportif Patrice Dumont

Port-au-Prince - Par Gérald Bordes - Ce vendredi 5 août, dans son annexe d'Henfrasa, à Delmas, le directeur général de l'école de football Jacot...

La PNH libère 6 otages à La Croix-des-Bouquets

Port-au-Prince - Par YPM - La Police Nationale d’Haïti a libéré six (6) otages dont un ressortissant français lors d’une opération menée ce jeudi...

Congresswoman Ayanna Pressley Joins Vice President Harris in Dorchester for Roundtable on Reproductive Rights

WASHINGTON – Today, Congresswoman Ayanna Pressley (MA-07) joined Vice President Kamala Harris at the IBEW Local 103 in Dorchester for a roundtable with Massachusetts...

Enquête sur les armes et munitions reçues au profit de l’Eglise Épiscopale d’Haïti: deux personnes dont Le secrétaire exécutif diocésain, le père Frantz Cole...

Port-au-Prince - Par YPM- Deux personnes dont le secrétaire exécutif diocésain, le père Frantz Cole devraient répondre aux questions de la Direction Centrale de...

De fausses notes au sein du Secteur Démocratiques et Populaires

Port-au-Prince - Par YPM- Les violons semblent ne plus s’accorder entre des personnalités de premier plan du Secteur Démocratique et Populaire (SDP). En début...

Le SDP abandonne le navire d’Ariel Henry en se retirant de l’accord du septembre

Port-au-Prince - Par YPM- Le Secteur Démocratique et Populaire (SDP) qui avait mené une bataille sans merci contre l’ancien Président Jovenel Moïse, et qui...