Thursday, January 20, 2022
Home MASSACHUSETTS Boston DEPATMAN TRANSPÒ MASSACHUSETTS : ANONS POU YON ODISYON PIBLIK DIRÈK ANLIY (WEBINAR)

DEPATMAN TRANSPÒ MASSACHUSETTS : ANONS POU YON ODISYON PIBLIK DIRÈK ANLIY (WEBINAR)

KOMONNWÈLT MASSACHUSETTS
DEPATMAN TRANSPÒ MASSACHUSETTS –
DIVIZYON GRANWOUT (HIGHWAY DIVISION)
ANONS POU YON ODISYON PIBLIK DIRÈK ANLIY (WEBINAR)

Nimewo Dosye Pwojè a : 606528

Pral gen yon Odisyon Piblik Vityèl An Dirèk k ap fèt, pou prezante modèl yo pwopoze pou pwojè PREZÈVASYON PON SOMMERVILLE I-93 NB (nan direksyon Nò) AK SB (nan Direksyon Sid) DEPI WOUT 28 POU RIVE NAN TEMPLE STREET.

KILÈ :                 Madi 8 jen 2021, ant 6:00 PM ak 8:00 PM

KI KOTE :      https://us02web.zoom.us/j/88252274107?pwd=eEd4UkF1R3VJUkpUV0oxSVBmbnlSUT09

Mopas : 812334          Nimewo Webinar :    882 5227 4107                Nimewo Telefòn Fakiltatif : 646-876-9923

REZON :           Rezon pou odisyon dirèk anliy sa a (webinar), se pou bay piblik la yon chans pou konprann tout sa yo pwopoze pou pwojè PREZÈVASYON PON SOMMERVILLE I-93 NB (nan direksyon Nò) ak SB (nan direksyon Sid) DEPI WOUT 28 POU RIVE NAN TEMPLE STREET. Tout kòmantè ak opinyon moun fè konnen nan odisyon dirèk anliy sa a pral ànalize ak pran an konsiderasyon nan mezi maksimòm ki posib.

PWOPOZISYON :      Objektif pwojè sa a, se pou rive nan bon fonksyonnman ak sekirite estriktirèl Pon I-93 la. Travay yo pwopoze fè nan pwojè a, se netwaye, repare, ak pentire plizyè pati nan sipèstrikti estriktirèl ann asye a ; repare kote ki deteryore nan estrikti an siman an ; retire depo sèl ki anba pon an, pou pèmèt repare sipèstrikti nan zòn sa a ; ranplase jwen nan tabliye pon an ki pa bon ankò ; epi pran dispozisyon pou trafik ki nesesè, tankou bifikasyon tanporè ak fèmen bann trafik.

Yon dwa pasaj sekirite pa nesesè pou pwojè sa a.

Pou mande enfòmasyon sou pwojè a, deklarasyon ekri, oswa lòt dokiman sou aksyon yo pwopoze yo, ekri nan adrès : Patricia A. Leavenworth, P.E., Chief Engineer, oubyen voye yon mesaj elektwonnik nan adrès dot.feedback.highway@state.ma.us oubyen nan adrès postal nan Etazini a, ki se : Suite 6340, 10 Park Plaza, Boston, MA 02116, Attention: Major Projects, Project File No. 606528. Si gen deklarasyon oswa lòt dokiman ou vle fè parèt nan transkripsyon odisyon piblik la, voye yo nan kourye elektwonnik oswa nan lapòs, pa pi ta pase dis (10) jou ouvrab apre dat odisyon an afiche nan pòtay entènèt MassDOT pi ba la a.

Gen aranjman pou pèmèt moun ki andikape patisipe nan odisyon sa a. MassDOT kapab fè aranjman rezonnab gratis pou moun ki mande, oswa li kapab bay asistans nan lang (tankou entèprèt pou pale angle ak siy, ak pou lòt lang, soutit vizib, videyo, aparèy pou moun ki pa tande byen, oswa dokiman nan fòma altènativ) toutotan sa posib. Pou fè aranjman oubyen pou mande asistans nan lang, ou mèt kontakte Responsab an chèf MassDOT pou Divèsite ak Dwa Sivik la nan nimewo telefòn (857-368-8580), oswa nan nimewo TTD/TTY (pou moun ki pa tande byen) ki se (857) 266-0603, oswa nan nimewo faks (857) 368-0602, oswa nan adrès elektwonnik (MassDOT.CivilRights@dot.state.ma.us). Demann sa yo dwe fèt pi bonè ou kapab anvan jou reyinyon an. Pou sèvis ki pi difisil pou jwenn yo, tankou lang ki pale ak siy, oswa CART, oswa tradiktè ak entèprèt, demann yo dwe fèt omwen dis (10) jou ouvrab davans, anvan jou odisyon an.

Odisyon Piblik nan Modèl Vityèl sa a, oubyen ànons ànilasyon li, pral afiche sou entènèt nan adrès

www.mass.gov/massdot-highway-design-public-hearings.

JONATHAN GULLIVER                                         PATRICIA A. LEAVENWORTH, P.E.ADMINISTRATÈ POU GRANWOUT                ENJENNYÈ AN CHÈF

- Advertisment -

LES PLUS RECENTES

.La nouvelle Ministre de la Culture et de la Communication, Émmelie Prophète entre en fonction ce 17 janvier

Port-au-Prince- 18 janvier 2022- Par YPM - Émmelie Prophète, romancière connue dans les milieux de la littérature francophone succède à ce poste le Premier...

Massachusetts- Nouvelle stratégie de dépistage : des tests hebdomadaires à domicile pour les enseignants et les élèves

Boston - 18 Janvier 2022 - Les élèves, les enseignants et le personnel du Massachusetts K-12 recevront bientôt des autotests rapides et gratuits de...

Civil Rights Advocate and Attorney Tanisha Sullivan Launches Campaign for Massachusetts Secretary of State

January 18, 2022 - Today, Tanisha Sullivan, an attorney and President of the Boston Branch of the NAACP, announced her candidacy for Secretary of...

Notre compatriote Eno Mondésir (PhD) nommé au Conseil Consultatif sur la Santé Mentale de l’Etat du Massachusetts

Brockton - (Massachusetts) - 18 Janvier 2022 - Par YVES CAJUSTE -  Nommé le 26 Novembre 2021 par le gouverneur Charlie Baker. Dr Eno...

MAYOR WU SIGNS ORDINANCE TO CREATE A COMMEMORATION COMMISSION FILED BY COUNCILOR BOK

BOSTON — Tuesday, January 11, 2021— Yesterday, Mayor Wu signed An Ordinance to Create a Commemoration Commission, which was sponsored by Councilor Bok and...

Assassinat du Président Jovenel Moïse : Jhon Joël Joseph, ancien Sénateur de la République d’Haïti arrêté à la Jamaïque

Port-au-Prince - 15 Janvier 2022 - Par YPM - Jhon Joël Joseph, ancien Sénateur de la République d’Haïti a été arêté ce samedi à...

Haiti-Cyclisme : La Fédération Haïtienne de Cyclisme (FHC) organise une course pour promouvoir la paix

Port-au-Prince - 15 Janvier 2022 - Par Gérald Bordes - Pour démarrer l'année 2022 en beauté et contribuer à la promotion de la paix...