Sunday, September 19, 2021
Home MASSACHUSETTS Boston DEPATMAN TRANSPÒ MASSACHUSETTS : ANONS POU YON ODISYON PIBLIK DIRÈK ANLIY (WEBINAR)

DEPATMAN TRANSPÒ MASSACHUSETTS : ANONS POU YON ODISYON PIBLIK DIRÈK ANLIY (WEBINAR)

KOMONNWÈLT MASSACHUSETTS
DEPATMAN TRANSPÒ MASSACHUSETTS –
DIVIZYON GRANWOUT (HIGHWAY DIVISION)
ANONS POU YON ODISYON PIBLIK DIRÈK ANLIY (WEBINAR)

Nimewo Dosye Pwojè a : 606528

Pral gen yon Odisyon Piblik Vityèl An Dirèk k ap fèt, pou prezante modèl yo pwopoze pou pwojè PREZÈVASYON PON SOMMERVILLE I-93 NB (nan direksyon Nò) AK SB (nan Direksyon Sid) DEPI WOUT 28 POU RIVE NAN TEMPLE STREET.

KILÈ :                 Madi 8 jen 2021, ant 6:00 PM ak 8:00 PM

KI KOTE :      https://us02web.zoom.us/j/88252274107?pwd=eEd4UkF1R3VJUkpUV0oxSVBmbnlSUT09

Mopas : 812334          Nimewo Webinar :    882 5227 4107                Nimewo Telefòn Fakiltatif : 646-876-9923

REZON :           Rezon pou odisyon dirèk anliy sa a (webinar), se pou bay piblik la yon chans pou konprann tout sa yo pwopoze pou pwojè PREZÈVASYON PON SOMMERVILLE I-93 NB (nan direksyon Nò) ak SB (nan direksyon Sid) DEPI WOUT 28 POU RIVE NAN TEMPLE STREET. Tout kòmantè ak opinyon moun fè konnen nan odisyon dirèk anliy sa a pral ànalize ak pran an konsiderasyon nan mezi maksimòm ki posib.

PWOPOZISYON :      Objektif pwojè sa a, se pou rive nan bon fonksyonnman ak sekirite estriktirèl Pon I-93 la. Travay yo pwopoze fè nan pwojè a, se netwaye, repare, ak pentire plizyè pati nan sipèstrikti estriktirèl ann asye a ; repare kote ki deteryore nan estrikti an siman an ; retire depo sèl ki anba pon an, pou pèmèt repare sipèstrikti nan zòn sa a ; ranplase jwen nan tabliye pon an ki pa bon ankò ; epi pran dispozisyon pou trafik ki nesesè, tankou bifikasyon tanporè ak fèmen bann trafik.

Yon dwa pasaj sekirite pa nesesè pou pwojè sa a.

Pou mande enfòmasyon sou pwojè a, deklarasyon ekri, oswa lòt dokiman sou aksyon yo pwopoze yo, ekri nan adrès : Patricia A. Leavenworth, P.E., Chief Engineer, oubyen voye yon mesaj elektwonnik nan adrès dot.feedback.highway@state.ma.us oubyen nan adrès postal nan Etazini a, ki se : Suite 6340, 10 Park Plaza, Boston, MA 02116, Attention: Major Projects, Project File No. 606528. Si gen deklarasyon oswa lòt dokiman ou vle fè parèt nan transkripsyon odisyon piblik la, voye yo nan kourye elektwonnik oswa nan lapòs, pa pi ta pase dis (10) jou ouvrab apre dat odisyon an afiche nan pòtay entènèt MassDOT pi ba la a.

Gen aranjman pou pèmèt moun ki andikape patisipe nan odisyon sa a. MassDOT kapab fè aranjman rezonnab gratis pou moun ki mande, oswa li kapab bay asistans nan lang (tankou entèprèt pou pale angle ak siy, ak pou lòt lang, soutit vizib, videyo, aparèy pou moun ki pa tande byen, oswa dokiman nan fòma altènativ) toutotan sa posib. Pou fè aranjman oubyen pou mande asistans nan lang, ou mèt kontakte Responsab an chèf MassDOT pou Divèsite ak Dwa Sivik la nan nimewo telefòn (857-368-8580), oswa nan nimewo TTD/TTY (pou moun ki pa tande byen) ki se (857) 266-0603, oswa nan nimewo faks (857) 368-0602, oswa nan adrès elektwonnik (MassDOT.CivilRights@dot.state.ma.us). Demann sa yo dwe fèt pi bonè ou kapab anvan jou reyinyon an. Pou sèvis ki pi difisil pou jwenn yo, tankou lang ki pale ak siy, oswa CART, oswa tradiktè ak entèprèt, demann yo dwe fèt omwen dis (10) jou ouvrab davans, anvan jou odisyon an.

Odisyon Piblik nan Modèl Vityèl sa a, oubyen ànons ànilasyon li, pral afiche sou entènèt nan adrès

www.mass.gov/massdot-highway-design-public-hearings.

JONATHAN GULLIVER                                         PATRICIA A. LEAVENWORTH, P.E.ADMINISTRATÈ POU GRANWOUT                ENJENNYÈ AN CHÈF

- Advertisment -

LES PLUS RECENTES

Pressley, Velázquez, Colleagues Urge DHS to Halt Deportations to Haiti, Support Diaspora Following Earthquake

Lawmakers Call for Swift Action Amidst Political, Public Health & Economic Crises on the Island WASHINGTON – Today, Congresswoman Ayanna Pressley (MA-07), Co-Chair of the...

Football-Classement FIFA: Haïti progresse de trois rangs

Port-au-Prince - 16 Septembre 2021 - Par Gérald Bordes - Ce jeudi 16 septembre 2021, l'instance suprême du football mondial, la Fédération Internationale de...

Basket 3×3 : Des adversaires de renom pour Haïti, Ashley P. Salomon se prépare !

Port-au-Prince - 16 Septembre 2021 - Par Gérald Bordes - Du 12 au 14 novembre 2021, en Floride, l'équipe nationale masculine de basketball 3x3...

Le Palais National sous haute sécurité

Port-au-Prince - 15 Septembre 2021 - Par YPM - Depuis le début de la semaine les résidents de la capitale ont pu constater un...

Les heures de Rockfeller Vincent comptées à la tête du Ministère de la justice

Port-au-Prince - 15 Septembre 2021 - Par YPM - Selon des informations dont dispose infohaiti.net l'actuel Ministre de la Justice de la Sécurité Publique...

Pressley, Jones, Tlaib Unveil Bill to Require Federal Reserve to Mandate Big Banks Fully Divest From Fossil Fuels (VIDEO)

Fossil Free Finance Act would require big banks to align emissions financing with U.S obligations under the Paris Climate Agreement, prohibit bank financing of...

Décès de Dany Toussaint, ancien major des FADH et candidat à la présidence en février 2006

Port-au-Prince - 15 Septembre 2021- Par YPM - Le major et ancien candidat à la présidence en février 2006, Dany Toussaint est décédé à...

L’ancien Sénateur du Nord-Est Jacques Sauveur quitte le navire PHTK

Port-au-Prince - 13 Septembre 2021 - Par YPM - L’ancien Sénateur du Nord-Est Jacques Sauveur Jean dit «Jaquito » a dans une lettre adressée...