Saturday, June 19, 2021
Home MASSACHUSETTS Boston DEPATMAN TRANSPÒ MASSACHUSETTS : ANONS POU YON ODISYON PIBLIK DIRÈK ANLIY (WEBINAR)

DEPATMAN TRANSPÒ MASSACHUSETTS : ANONS POU YON ODISYON PIBLIK DIRÈK ANLIY (WEBINAR)

KOMONNWÈLT MASSACHUSETTS
DEPATMAN TRANSPÒ MASSACHUSETTS –
DIVIZYON GRANWOUT (HIGHWAY DIVISION)
ANONS POU YON ODISYON PIBLIK DIRÈK ANLIY (WEBINAR)

Nimewo Dosye Pwojè a : 606528

Pral gen yon Odisyon Piblik Vityèl An Dirèk k ap fèt, pou prezante modèl yo pwopoze pou pwojè PREZÈVASYON PON SOMMERVILLE I-93 NB (nan direksyon Nò) AK SB (nan Direksyon Sid) DEPI WOUT 28 POU RIVE NAN TEMPLE STREET.

KILÈ :                 Madi 8 jen 2021, ant 6:00 PM ak 8:00 PM

KI KOTE :      https://us02web.zoom.us/j/88252274107?pwd=eEd4UkF1R3VJUkpUV0oxSVBmbnlSUT09

Mopas : 812334          Nimewo Webinar :    882 5227 4107                Nimewo Telefòn Fakiltatif : 646-876-9923

REZON :           Rezon pou odisyon dirèk anliy sa a (webinar), se pou bay piblik la yon chans pou konprann tout sa yo pwopoze pou pwojè PREZÈVASYON PON SOMMERVILLE I-93 NB (nan direksyon Nò) ak SB (nan direksyon Sid) DEPI WOUT 28 POU RIVE NAN TEMPLE STREET. Tout kòmantè ak opinyon moun fè konnen nan odisyon dirèk anliy sa a pral ànalize ak pran an konsiderasyon nan mezi maksimòm ki posib.

PWOPOZISYON :      Objektif pwojè sa a, se pou rive nan bon fonksyonnman ak sekirite estriktirèl Pon I-93 la. Travay yo pwopoze fè nan pwojè a, se netwaye, repare, ak pentire plizyè pati nan sipèstrikti estriktirèl ann asye a ; repare kote ki deteryore nan estrikti an siman an ; retire depo sèl ki anba pon an, pou pèmèt repare sipèstrikti nan zòn sa a ; ranplase jwen nan tabliye pon an ki pa bon ankò ; epi pran dispozisyon pou trafik ki nesesè, tankou bifikasyon tanporè ak fèmen bann trafik.

Yon dwa pasaj sekirite pa nesesè pou pwojè sa a.

Pou mande enfòmasyon sou pwojè a, deklarasyon ekri, oswa lòt dokiman sou aksyon yo pwopoze yo, ekri nan adrès : Patricia A. Leavenworth, P.E., Chief Engineer, oubyen voye yon mesaj elektwonnik nan adrès dot.feedback.highway@state.ma.us oubyen nan adrès postal nan Etazini a, ki se : Suite 6340, 10 Park Plaza, Boston, MA 02116, Attention: Major Projects, Project File No. 606528. Si gen deklarasyon oswa lòt dokiman ou vle fè parèt nan transkripsyon odisyon piblik la, voye yo nan kourye elektwonnik oswa nan lapòs, pa pi ta pase dis (10) jou ouvrab apre dat odisyon an afiche nan pòtay entènèt MassDOT pi ba la a.

Gen aranjman pou pèmèt moun ki andikape patisipe nan odisyon sa a. MassDOT kapab fè aranjman rezonnab gratis pou moun ki mande, oswa li kapab bay asistans nan lang (tankou entèprèt pou pale angle ak siy, ak pou lòt lang, soutit vizib, videyo, aparèy pou moun ki pa tande byen, oswa dokiman nan fòma altènativ) toutotan sa posib. Pou fè aranjman oubyen pou mande asistans nan lang, ou mèt kontakte Responsab an chèf MassDOT pou Divèsite ak Dwa Sivik la nan nimewo telefòn (857-368-8580), oswa nan nimewo TTD/TTY (pou moun ki pa tande byen) ki se (857) 266-0603, oswa nan nimewo faks (857) 368-0602, oswa nan adrès elektwonnik (MassDOT.CivilRights@dot.state.ma.us). Demann sa yo dwe fèt pi bonè ou kapab anvan jou reyinyon an. Pou sèvis ki pi difisil pou jwenn yo, tankou lang ki pale ak siy, oswa CART, oswa tradiktè ak entèprèt, demann yo dwe fèt omwen dis (10) jou ouvrab davans, anvan jou odisyon an.

Odisyon Piblik nan Modèl Vityèl sa a, oubyen ànons ànilasyon li, pral afiche sou entènèt nan adrès

www.mass.gov/massdot-highway-design-public-hearings.

JONATHAN GULLIVER                                         PATRICIA A. LEAVENWORTH, P.E.ADMINISTRATÈ POU GRANWOUT                ENJENNYÈ AN CHÈF

- Advertisment -

LES PLUS RECENTES

Football : “J’apprends de mes erreurs…”, déclare Josué Duverger, le portier des Grenadiers

Port-au-Prince - Jeudi 17 Juin 2021 - Par Gérald Bordes - Le 15 juin 2021, dans l'Illinois, lors du match retour de l'équipe nationale...

Football-Concacaf| Eliminatoires du Mondial 2022 : les canadiens nous infligent un sévère 3-0

Le rêve qatari terminé, les yeux rivés sur la Gold Cup Port-au-Prince - Mardi 15 Juin 2021 - Par Gérald Bordes - Privée de trois...

Panique à Port-au-Prince. C’est le sauve- qui-peut ce lundi matin

Port-au-Prince - Lundi 14 Juin, 2021 - Par YPM - Une vive panique a encore régné en milieu de matinée ce lundi sur la...

Jovenel Moïse supprime son dernier tweet défendant la tenue du référendum

Port-au-Prince - Lundi 14 Juin 2021 - Par YPM - Publié le 12 juin, le tweet du Président Jovenel Moïse appelant la population à...

Karaté / Texas Open: Mejorika Dorvil, une fille en or

Port-au-Prince - Lundi 14 Juin, 2021 - Comme le dit le vieil adage, « pitit tig se tig », la petite Mejorika Dorvil, 5...

Football/ Statistiques des Grenadiers: Une performance mitigée pour les Grenadiers

Port-au-Prince - Par Gérald Bordes - Après avoir perdu le match aller du deuxième tour (0-1) contre le Canada, au satde Sylvio Cator, ce...

Football-Qualification Coupe du Monde Qatar 2022 : Haïti perd son premier match face au Canada (0-1)

Haïti n'a pas droit à l'erreur en retour Port-au-Prince - Par Gérald Bordes - Le samedi 12 juin 2021, dans le cadre du deuxième tour...

Haïti- Jean Auguste Mesyeux, un des prisonniers de « la Toussaint » n’est plus

Port-au-Prince - Vendredi 11 Juin 2021 - Par YPM - L’un des prisonniers de “La Toussaint” Jean Auguste Mesyeux est décédé le jeudi 10...